Lịch công tác tuần năm học 2020-2021


KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Tuần 6

Tuần 11

Tuần 16

Tuần 21

Tuần 26

Tuần 31

Tuần 36

Tuần 41

 Tuần 2

Tuần 7

Tuần 12

Tuần 17

Tuần 22

Tuần 27

Tuần 32

Tuần 37

Tuần 42

  Tuần 3

Tuần 8

Tuần 13

Tuần 18

Tuần 23

Tuần 28

Tuần 33

Tuần 38 

 

  Tuần 4

Tuần 9

Tuần 14

Tuần 19

Tuần 24

Tuần 29

Tuần 34

 Tuần 39

 

  Tuần 5

Tuần10

Tuần15

Tuần 20

Tuần 25

Tuần 30

Tuần 35

 Tuần 40
 
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu