Lịch công tác
Thứ năm, ngày 16/07/2020
7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

14 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ sáu, ngày 17/07/2020
7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

14 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ bảy, ngày 18/07/2020
7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

14 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ hai, ngày 20/07/2020
7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

14 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Thứ ba, ngày 21/07/2020
7 giờ 30

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

14 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại đơn vị.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 15 / 07 / 2020
7 giờ 45

Đ/c Phạm Thị Phú - Hiệu trưởng: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Hà Lan.

Đ/c Nguyễn Thúy Hiến - Phó Hiệu trưởng: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Hà Lan.

Đ/c Phạm Đức Phong - Phó Hiệu trưởng: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Hà Lan.